วารสารนักวิชาการเล่มที่ 10 ฉบับ 1

 

 กองบรรณาธิการ                              Download


บทบรรณาธิการ                               Download

ชลลดา มงคลวนิช  


สารบัญ                                        Download


การท่องเที่ยว : เมืองทวาย มณฑลตะนาวศรีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์            Download

ดนุพล แสงนาค ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ และคณะ


 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่นเพื่อรองรับการเป็นไมซ์ซิตี้                Download

ของประเทศไทย

ดุษฎี ช่วยสุข และดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล


 การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อแบรนด์ท่องเที่ยวไทยภายใต้แคมเปญ             Download

“AMAZING THAILAND”

ธันยา พรหมบุรมย์ และดร.นฤมล กิมภากรณ์


 ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว แรงจูงใจและทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว          Download

วัดในอำเภอพระนครศรีอยุธยา

มาโนช พรหมปัญโญ


 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวของหมู่บ้านมังกรสวรรค์ลี่เจียง           Download

จังหวัดสุพรรณบุรี

พงศ์พิชาญ สุอังคะวาทิน


 ปัจจัยที่มีผลต่อประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และสุขภาพในกลุ่ม            Download

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย : เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

ธันยา พรหมบุรมย์ และดร.นฤมล กิมภากรณ์


 พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อความปลอดภัยทางถนน                Download

สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล ภูริเชษฐ์ กฤตยานุกูล และทัตเทพ หนูสุข


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 10 ฉบับ 1