วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

 

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

JOURNAL OF THAI HOSPITALITY AND TOURISM

เป็นวารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) ผลงานที่รับตีพิมพ์

อาจอยู่ในรูปแบบ  บทความวิจัย บทความปริทัศน์

บทคัดย่อผลงานวิชาการและบทพินิจหนังสือ (Book review) 

 

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความคิดเห็นทางวิชาการ

2.เพื่อเผยแพร่งานการศึกษาค้นคว้า และวิจัย ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

3.เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการ ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

 


กำหนดการเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน

และฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม

 


 

 

You are here: Home คลังวารสาร