วารสารนักวิชาการเล่มที่ 11 ฉบับ 2

กองบรรณาธิการ                             Download


บทบรรณาธิการ                               Download

ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช  


สารบัญ                                         Download


บทความวิจัย

ผลกระทบของตัวแปรส่งผ่านระหว่างคุณภาพของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินและ             Download

ความประทับใจของนักท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย            

       หทัยกานต์ วงศ์บุราณ และศักรินทร์ นนทพจน์


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา         Download            

       เมธาวี ว่องกิจ  เกศิรินทร์ แก้วสุวรรณ์ และคณะ


การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ : กรณีศึกษาตำบลคลองเขื่อน             Download

จังหวัดฉะเชิงเทรา

       ครรชิต มาละโภชน์ และทักษินาฎ สมบูรณ์


ปัจจัยด้านประสบการณ์และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว             Download

ชาวต่างชาติด้านสารสนเทศอาหารไทยเพื่อการท่องเที่ยวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

       น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี


การพัฒนารูปแบบและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว             Download

เชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

       มาลิณี ศรีไมตรี


Aspects of Image Decision Process : Elite Chinese Tourists’ Thailand Revisitation             Download

       Pawida Tanathantawee, Siwarat Na Pathum et al.


บทความทางวิชาการ

Slow Tourism                                 Download

       Juthathip Sutthitep

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 11 ฉบับ 2