ทำเนียบนายกสมาคม 


   

รศ.มนัส   ชัยสวัสดิ์

วาระปี 2548 - 2554

   

ผศ.ดร.ชลลดา   มงคลวนิช

วาระปี 2554 - 2556

 

รศ.ดร.เทิดชาย   ช่วยบำรุง

วาระปี 2556 - 2558

ดร.ปรเมษฐ์   บุญนำศิริกิจ

วาระปี 2558 - 2560

 

 

 

 

 

You are here: Home ทำเนียบนายกสมาคม