ประวัติสมาคม


 

(Tourism  Academic  Association  of  Thailand)
            

ประวัติสมาคม

สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) ได้จดทะเบียนตามใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ เลขอนุญาตที่ ต. 295/2547 ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547 และตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม ทะเบียนเลขที่ จ. 4419/2548  ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2548 โดยมี รศ.มนัส ชัยสวัสดิ์ เป็นนายกสมาคมคนแรก และมี ศ.ดร.ทวีป ศิริรัศมี เป็นเลขาธิการสมาคมเมื่อแรกตั้ง โดย ศ.ดร. ทวีป ได้เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการจัดตั้งสมาคมนี้ขึ้น ซึ่งขณะนั้นท่านทำงานให้กับ สกว. และเห็นความสำคัญในการมีเครือข่ายของนักวิชาการจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย เนื่องจากในประเทศต่างๆ จะมีการจัดตั้งสมาคมด้านนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและองค์ความรู้กันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ในประเทศไทยยังไม่มีความร่วมมือกันแบบเครือข่าย ทั้งที่มีนักวิชาการด้านนี้จำนวนมาก สถานที่ตั้งของสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยวไทย แรกเริ่มอยู่ในอาคารที่เช่าไว้ในเขตตลิ่งชันบริเวณใกล้กับศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน)  แต่ในปี 2554 เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั่วประเทศไทย ทำให้เอกสารต่างๆของสมาคมสูญหายไปหมด  ศ.ดร.ทวีป จึงได้มาปรึกษาว่าเป็นไปได้ไหมที่จะขอห้อง 1 ห้องในมหาวิทยาลัยสยามเพื่อจัดเป็นสถานที่สำหรับเป็นที่ตั้งของสมาคม โดยท่านได้มาดูสถานที่ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น บริเวณชั้น 18 หลังจากตกแต่งเสร็จก็ได้ย้ายสมาคมมาที่แห่งนี้ในปี 2554  ซึ่งขณะนั้นผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคม โดยอยู่ในปีวาระ 2554-2556 

ปัจจุบันสมาคมตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

โทรศัพท์ : 0-2457-0068 ต่อ 5398

โทรสาร : 0-2868-4351

E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://www.tourismtaat.siam.edu. 

 

 
               
วัตถุประสงค์ของสมาคม

     1.เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความคิดเห็นทางวิชาการ

     2.เพื่อเผยแพร่งานการศึกษาค้นคว้า และวิจัย ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
 
     3.เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการ ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 

               
 
              
 
 

You are here: Home ประวัติสมาคม