วารสารนักวิชาการเล่มที่ 10 ฉบับ 2

 

กองบรรณาธิการ                              Download


บทบรรณาธิการ                               Download

ชลลดา มงคลวนิช  


สารบัญ                                         Download


ทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม                 Download

กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา            

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช และรัตนาภรณ์ ชาติวงศ์


แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนของ                Download

ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ธนัชชา ฤทธิ์เดช


กลยุทธ์การนำเสนอสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในวันแห่งความรักของ             Download

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

อรวี บุนนาค


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว          Download

ในการเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาสวนสละอาทิตย์

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.ละเอียด ศิลาน้อย และดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์


การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงราย           Download

ณภัทร ทิพย์ศรี ขจีโฉม เจียตระกูล และคณะ


แนวทางการจัดการเพื่อความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน้ำตลิ่งชัน            Download

กรุงเทพมหานคร

โกมล เย็นเปี่ยม


บทความทางวิชาการ

กลยุทธ์ระดับองค์กรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลการแพทย์                Download

แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท

ชนัญชิดา อนุชาติ และฐิรชญา มณีเนตร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 10 ฉบับ 2