วารสารนักวิชาการเล่มที่ 12 ฉบับ 2

บรรณาธิการ

ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช                                                                                        ดาวห์โหลดไฟล์


สารบัญ                                                                                                                 ดาวห์โหลดไฟล์


 บทความวิจัย

โครงสร้างองค์ประกอบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อคุณภาพ                   ดาวห์โหลดไฟล์
บริการสปาในประเทศไทย

          อัครพงศ์   อั้นทอง 


สภาวะของสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมและขนาดเล็ก                  ดาวห์โหลดไฟล์
ในจังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต

          สุชาติ   อินกล่ำ


ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ                   ดาวห์โหลดไฟล์

อุดมลักษณ์   เพ็งนรพัฒน์


การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเผยแพร่สารสนเทศด้านการท่องเที่ยว              ดาวห์โหลดไฟล์
ของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี

          ยุทธการ   อัศวินะกุล และคณะ


วัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน                            ดาวห์โหลดไฟล์
ที่มีผลต่อคุณภาพการบริการและความภักดีของพนักงานแผนกห้องพัก
ของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร

          มนัสชื่น   เทศผ่อง


การบริหารจัดการท่องเที่ยวท้องถิ่น : Retro – Retro Market ตลาดน้ำเมืองลิกอร์             ดาวห์โหลดไฟล์

          ทัศนียา   บริพิศ


พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษา                                ดาวห์โหลดไฟล์
ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษมเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

          ศุภัตรา   ฮวบเจริญ และคณะ


 บทความวิชาการ

การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบหรูหรา                                                                        ดาวห์โหลดไฟล์

          รจิต   คงหาญ และภวัต   พรหมพนิต

 

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 12 ฉบับ 2