วารสารนักวิชาการเล่มที่ 13 ฉบับ 2

 

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช


สารบัญ โหลดไฟล์


บทความวิจัย

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ::::: โหลดไฟล์

                  วีระพันธ์  สิริพศุตม์ และคณะ


ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซียตามทัศนะ ::::: โหลดไฟล์
ของชาวจีนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

                  คมสิทธิ์  เกียนวัฒนา


ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ::::: โหลดไฟล์
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

                  นุชประวีณ์  ลิขิตศรัณย์ และคณะ


รูปแบบการจัดการมหกรรมกีฬาของสโมสรฟุตบอลไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ::::: โหลดไฟล์

                  รัตชพงษ์  เขียวพันธุ์


ความต้องการของนักท่องเที่ยวตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าพัก ::::: โหลดไฟล์
ในโรงแรมสามดาว ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

                  ละเอียด  ศิลาน้อย และทัศนียา บัวเพ็ชร


การบริหารจัดการโรงแรมฮาลาลไทย กรณีศึกษาโรงแรมในจังหวัดปัตตานี ::::: โหลดไฟล์

                  ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ และสุขุมวิทย์ ไสยโสภณ


ความคาดหวัง และการรับรู้คุณภาพการบริการของฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว ::::: โหลดไฟล์

                  ชลลดา มงคลวนิช และรัตนาภรณ์ ชาติวงศ์


การประเมินผลมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย ::::: โหลดไฟล์

                  บัณฑิต ชัยวิชญชาติ


The Influence of Incentive Travel with Impact on Purchase Intention ::::: โหลดไฟล์
with an Insurance Company in Thailand 

                  Supattra Huancharoen and Percharut Viriyasuebpong


 

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 13 ฉบับ 2