วารสารนักวิชาการเล่มที่ 16 ฉบับ 2

วารสารนักวิชาการเล่มที่ 16 ฉบับที่ 2

 

บทบรรณาธิการ

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช


บทความวิจัย

แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยในอาเซียน: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

ชิดชนก อนันตมงคลกุล และทวีพงศ์ คงมา


การส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยผ่านข้อมูลสื่อออนไลน์

อิสระพงษ์ พลธานี และคณะ


แนวทางการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของแม่บ้านโรงแรมชาวไทย

อรรถพล ม่วงสวัสดิ์ และคณะ


การบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับผู้มาใช้บริการ: กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร

พชธกร สนประเทศ


รูปแบบการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว

วาสนา สุวรรณวิจิตร


การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ: การรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในสถานประกอบการภาคีเครือข่ายขององค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (อพท.)

ธีระ สินเดชารักษ์


ทำไมธุรกิจร้านอาหารไม่ประสบความสำเร็จและแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ชัยนันท์ ไชยเสน


Innovation for Survival: A Case Study on Cassia’s Alternative Accommodation Model Amidst the Rise of the Sharing Economy

Edward Koh and Pipatpong Fakfare


 

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 16 ฉบับ 2