วารสารนักวิชาการเล่มที่ 15 ฉบับ 2

บทบรรณาธิการ

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

 


สารบัญ

 


บทความวิจัย

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดน

คมสิทธิ์  เกียนวัฒนา และกฤติกา  สายณะรัตร์ชัย

 


การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

กันตภณ  แก้วสง่า และคณะ

 


พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กาญจนาวดี  พวงชื่น และแสงสรรค์  ภูมิสถาน

 


แนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยวแบบจับจ่ายใช้สอยอย่างยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน

วัชรวิชญ์  วิยาภรณ์

 


ความต้องการและความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

อรอนงค์  เฉียบแหลม

 


การวิเคราะห์ศักยภาพของตลาดสามชุกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ปฐมพงค์  กุกแก้ว และเอกลักษณ์  สงวนแสง

 

 


ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ณรงค์  พลีรักษ์ และปริญญา  นาคปฐม

 


การพัฒนาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานความหลากหลาย ทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพสำหรับวิสาหกิจชุมชมเพื่อสังคม

จริยา โกเมนต์ และเฉลิมชัยปัญญาดี และคณะ

 


 Barriers in Sustainable Management Practices of Hotel’s Event Venue in Bangkok, Thailand

Sarinya  Sungkatavat and Nadežda Sorokina

 


 

 

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 15 ฉบับ 2