วารสารนักวิชาการเล่มที่ 16 ฉบับ 1

 

บทบรรณาธิการ

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช


บทความวิจัย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการโฮสเทลในเตกรุงเทพมหานคร

บุญนิดา แก้วกิริยา และรุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์


แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

หนึ่งหทัย ขอผลกลาง และกันตภณ แก้วสง่า


การศึกษาการดำเนินนโยบายท่องเที่ยว: กรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวบริเวณหาดเจ้าหลาว หาดแหลมเสด็จ และอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

แพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์


พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวอาหรับในกรุงเทพมหานคร

ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ


โมเดลเชิงสาเหตุของความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวแบบเนิบช้าซ้ำโดยมีพฤติกรรมเป็นตัวแปรส่งผ่าน

สุบัญชา ศรีสง่า และสมยศ วัฒนากมลชัย


ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร: กรณีศึกษาชุมชนมอญบางกระดี่

กัญญารินทร์ ไชยจันทร์


แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนด้วยการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา: ชุมชนหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วชิรญา ตติยนันทกุล


ความต้องการจำเป็นด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับส่วนหน้า

วชิราภรณ์ กิจพูนผล และเหงวียน ยุย ลินน์


 

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 16 ฉบับ 1