วารสารนักวิชาการเล่มที่ 14 ฉบับ 1

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
เล่มที่ 14 ฉบับที่ 1

 

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช


 

บทความวิจัย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และประโยชน์ของตัวแทนการจัดจำหน่ายทางการท่องเที่ยวออนไลน์ (OTA) ในการส่งเสริมการตลาดของโรงแรมในจังหวัดนครพนม

อาทิตยาพร  ประสานพานิช


ปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์  และเสรี วงษ์มณฑา


ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร

นุชประวีณ์  ลิขิตศรัณย์


กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเนื้อหาการท่องเที่ยวไทยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ในรุ่นเจเนอเรชั่นวาย 

อภิชยาภรณ์ ชุนหเวชกุล  และคณะ


Comparison between the Decision-Making Process of Russian and Chinese Tourists Travelling to Thailand

Sojira  Karnasuta


Talent Management in the Thai Hotel Industry

Boontip Boonbumroongsuk,  Veeradese Panvisavas


 

บทความวิชาการ

โครงสร้างระบบท่องเที่ยว

วารัชต์ มัธยมบุรุษ


นวัตกรรมบริการของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย

ธาดา สมานิ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 14 ฉบับ 1