วารสารนักวิชาการเล่มที่ 9 ฉบับที่ 2

 

 กองบรรณาธิการ  Download


 

บทบรรณาธิการ    Download

ชลลดา มงคลวนิช  


 

สารบัญ                  Download


 

การท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก   Download

ณรงค์ พลีรักษ์


 

ความต้องการทางด้านภาษาอังกฤษของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดขอนแก่น      Download

ยุพาภรณ์ พิริยศิลป์


 

การพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองที่จัดจำหน่ายภายในศูนย์การค้าชุมชน      Download

ในแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก

กันญกานต์ เมืองสนธิ์ และดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล


 

ประเพณีความเชื่อการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพในปัจจุบัน ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต      Download

ของชาวไทยเชื้อสายจีน ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

พัชรี ดินฟ้า


 

COMMUNITY-BASED ECOTOURISM OPERATION: HELP OR HINDRANCE OF     Download

THE EXTERNAL FORCES

Nantira Pookhao


 

FOREIGN TOURISTS’ DEMAND ON THAI CULTURAL TOURISM SUPPLY CHAIN    Download

Kamonwan Choeichuenjit and Watcharapoj Sapsanguanboon

 

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 9 ฉบับ 2