วารสารนักวิชาการเล่มที่ 12 ฉบับ 1

 

กองบรรณาธิการ                             Download


บทบรรณาธิการ                               Download

ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช  


สารบัญ                                         Download


บทความวิจัย

การศึกษาตัวบ่งชี้ในการจัดการฝึกอบรมผู้ประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ ของสถาบันการศึกษา             Download

ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ตามกรอบแห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์     

       เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ และคณะ


การท่องเที่ยว : แม่น้ำตะนาวศรี เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา                                 Download            

       ดนุพล แสงนาค  อัญชิษฐา ภูอุดม และคณะ


ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ :              Download

กรณีศึกษาตลาดคลองสวนร้อยปี อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

       พัชรินทร์ จึงประวัติ


แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมไมซ์ กรณีศึกษา : สถานที่จัดงาน             Download

ประเภทโรงแรม

       ชลลดา มงคลวนิช และรัตนาภรณ์ ชาติวงศ์


Quality Management Affecting the Business Performance of Tourism in                          Download

Chiang Rai Province.

       Nongnout Kanthachai.


Effects of Frequency of Viewing Korean Film on Preference for Korea and                       Download

Intention to Visit Korea.

       Walaiporn Rewtrakunphaiboon.


On the Edge of Thai Society toward Tourism Employment                                               Download

       Kanokkarn Kaewnuch


 

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 12 ฉบับ 1