ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

1.  ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสยาม
2.  ศ.ดร.ทวีป ศิริรัศมี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3. ศ.ดร.นําชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.  ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5.  ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. รศ.ดร.บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ งามสม มหาวิทยาลัยสยาม
7. รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ มหาวิทยาลัยสยาม
8. รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9. รศ.ดร.วีระพล ทองมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10. รศ.ดร.นงนุช กันธะชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11. รศ.ดร.ภคพล อนุฤทธิ์ มหาวิทยาลัยสยาม
12. รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
13. รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14. ผศ.รท.หญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล มหาวิทยาลัยศิลปากร
15. ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช มหาวิทยาลัยสยาม
16. ผศ.ดร.ชมพูนุท โมราชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
17. ผศ.ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
18. ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
19. ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20. ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
21. ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
22. ผศ.ดร.ณารีญา วีระกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภูเก็ต)
23. ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
24. ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
25. ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
26. ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส มหาวิทยาลัยมหิดล
28. ดร.สุพัชรจิต จิตประไพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29. ดร.ภารดี ยโสธรศรีกุล นักวิชาการอิสระ
30. ดร.อรรถวิท ศิลาน้อย มหาวิทยาลัยสารคาม
31. ดร.โฉมยง โต๊ะทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
32. ดร.ปรเมษฐ์ บุญนําศิริกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
33. ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ มหาวิทยาลัยพะเยา
34. ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
35. ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร มหาวิทยาลัยรังสิต
36. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
37. ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
38. ดร.พยัต วุฒิรงค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
39. รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
40. รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
41. ผศ.ดร.จิรานุช โสภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
42. ผศ.ดร.ชมพูนุช โมราชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
     
     
     
You are here: Home ผู้เชี่ยวชาญ