วารสารนักวิชาการเล่มที่ 7 ฉบับที่ 2

 

บทบรรณาธิการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลลดา มงคลวนิช    Download

 

แนวทางการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจากความคาดหวังและการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

โดยใช้หลักกิจกรรมสังคม/สาธารณะของ นักท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ประเทศไทย    Download

   นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร, ศิริวรรณ เสรีรัตน์, จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์, ปณิศา มีจินดา  

 

การศึกษาการรับรู้ด้านความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยง ขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทแบกเป้    Download

 พิมพ์มาดา วิชาศิลป์       

 

ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานในสถานประกอบการประเภทโรงแรมรีสอร์ท และโฮมสเตย์ ในอำเภออัมพวา    Download

  วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์, เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์, รัตนาภรณ์ ชาติวงศ์      

 

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ :

กรณีศึกษาโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา      Download

 ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ และคณะ, สาติยา มิ่งวงศ์    

 

การเปรียบเทียบทัศนคติและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว ภาพลักษณ์แหล่ง ท่องเที่ยว

และพฤติกรรมการท่องเที่ยวในพัทยากับหัวหินของนักท่องเที่ยวชาวไทย        Download

   จารีรัตน์ ดาวสวย 

 

ASEAN : การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเที่ยวในกลุ่ม ประชาคมเศรษฐกิจ

กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์          Download

   ตติยาพร จารุมณีรัตน์ 

 

การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง      Download

คนึงภรณ์ วงเวียน และคณะ 

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 7 ฉบับ 2