วารสารนักวิชาการเล่มที่ 8 ฉบับที่ 2

 

บรรณาธิการ       Download

ชลลดา มงคลวนิช 

 

การประเมินความพร้อมทางการท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็ก อำเภอ เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี    Download

อมราวดี คำบุญ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกที่พักรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวกับการจัดการ ส่วนประสมทางการตลาดที่พักรีสอร์ท

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   Download

ดร.จิรัฐ ชวนชม 

 

แนวทางการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  Download

มาโนช พรหมปัญโญ

 

การตลาดการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในจังหวัด เชียงใหม่   Download

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ 

 

WESTERNERS’ NEW AUTHENTIC DESIRES AND THE CHALLENGES FOR THAILAND   Download

Iain F.Cowie

 

ความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว ตลาดนํ้าของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  Download

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช 

 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : ทิศทางของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   Download

จีระนันท์ ทองสมัคร 

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 8 ฉบับ 2