บทบรรณาธิการ

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช


บทความวิจัย

แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยในอาเซียน: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

ชิดชนก อนันตมงคลกุล และทวีพงศ์ คงมา


การส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยผ่านข้อมูลสื่อออนไลน์

อิสระพงษ์ พลธานี และคณะ


แนวทางการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของแม่บ้านโรงแรมชาวไทย

อรรถพล ม่วงสวัสดิ์ และคณะ


การบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับผู้มาใช้บริการ: กรณีศึกษาตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร

พชธกร สนประเทศ


รูปแบบการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว

วาสนา สุวรรณวิจิตร


การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ: การรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในสถานประกอบการภาคีเครือข่ายขององค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (อพท.)

ธีระ สินเดชารักษ์


ทำไมธุรกิจร้านอาหารไม่ประสบความสำเร็จและแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ชัยนันท์ ไชยเสน


Innovation for Survival: A Case Study on Cassia’s Alternative Accommodation Model Amidst the Rise of the Sharing Economy

Edward Koh and Pipatpong Fakfare


 

 กองบรรณาธิการวารสาร

 

เจ้าของ

สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)

ที่ปรึกษา

อาจารย์เสรี                วังส์ไพจิตร                 มหาวิทยาลัยรังสิต

ศ.ดร.ทวีป                  ศิริรัศมี                     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.ชลลดา              มงคลวนิช                  มหาวิทยาลัยสยาม

กองบรรณาธิการ

ผศ.ดร.นานา               ศรีธรรมศักดิ์               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผศ.ดร.พิมพ์มาดา         วิชาศิลป์                    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.วรรณา             ศิลปอาชา                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร.ปรเมษฐ์                บุญนำศิริกิจ               มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร.สุพัชรจิต               จิตประไพ                  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ดร.วีรเดช                  พันธ์วิศวาส                มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.นันทิรา                 ภูขาว สนใจ                มหาวิทยาลัยสยาม

ฝ่ายจัดการ และเลขานุการกองบรรณาธิการ

ดร.กฤป                    จุระกะนิตย์  

อาจารย์ปัญจมา           เปมะโยธิน           

อาจารย์ยุวริน              ศรีปาน              

นายพิริยะ                  วิริยะสถาพร

ฝ่ายจัดทำรูปเล่ม

นางสาวโศพิฐฐา           นพคุณ               

นายอมร                    มะลิวัลย์         

ฝ่ายพิสูจน์อักษร

อาจารย์ศุภัตรา            ฮวบเจริญ                        

อาจารย์ภัทรภร            จิรมหาโภคา         

นางสาวสุภาวดี            สอนชา

Mr. Paul                   Gomes

กำหนดการเผยแพร่

 

ปีละ 2 ฉบับ  ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน  และฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

ผู้ประสานงานเผยแพร่

นางสาว โศพิฐฐา   นพคุณ

 

จัดทำโดย

สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)

Tourism Academic Association of Thailand

มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19 ชั้น 18

เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 0-2457-0068 ต่อ 5398, 5211      

โทรสาร 0-2868-4842 และ 0-2868-4351

เว็บไซต์: tourismtaat.siam.edu

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.