วิธีการส่งบทความ

นโยบายการจัดการพิมพ์

วารสารการบริการและการท่องเที่ยว สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) เป็นวารสาร ราย เดือน (2 ฉบับต่อปี) ผลงานที่รับตีพิมพ์ อาจอยู่ในรูปแบบ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทคัดย่อผลงานวิชาการ และบทพินิจหนังสือ (Book review


 เงื่อนไขการรับบทความ   

1.การพิมพ์ต้นฉบับจะต้องพิมพ์ตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตาม Template ที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ : www.tourismtaat.siam.edu

2.ผู้ส่งต้นฉบับผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ต้องรับรองว่าไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์

3.ผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาตีพิมพ์พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ บทความวิจัยความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้า และไม่เกิน 15 หน้า พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขนาดเอ 4 หน้าเดียว

4.เอกสารอ้างอิง (Reference) ท้ายบทความ ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หากมีแต่เอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้ปรับเป็นภาษาอังกฤษ โดยการแปลรายการอ้างอิงภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ สามารถดูตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์วารสาร

5.เพื่อการกลั่นกรอง (Double Blind Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย คน ขอให้ผู้ส่งต้นฉบับพิมพ์ชื่อ ตำแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษาสูงสุด สังกัด เมล์ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ของผู้แต่งทุกคนบนหน้าปกผลงานเท่านั้น ข้อความที่บ่งบอกถึงผู้แต่งต้องไม่ปรากฏในที่อื่นของผลงานแต่อย่างใด

6.โครงสร้างบทความประกอบด้วยบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประมาณ 100-250 คำ คำสำคัญ (Keywords)  บทนำ วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (ถ้ามี) ประโยชน์ที่ได้รับ วิธีดำเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง สำหรับ Keywords ภาษาอังกฤษใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นเป็นชื่อเฉพาะเท่านั้นที่ใช้อักษรตัวใหญ่ 

7.ตารางหรือรูปประกอบต้องระบุ หัวข้อให้ชัดเจน อาจเป็นภาพสไลด์ ภาพสี ภาพขาวดำก็ได้ แต่ควรมีความขาว-ดำชัดเจน (มี Contrast สูง) 

8.การเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงส่วนท้ายเล่มและรูปแบบการเขียนผลงาน เพื่อตีพิมพ์อย่างอื่นให้ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง APA style โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบได้ที่ : www.tourismtaat.siam.edu 

9.หากเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เคยตีพิมพ์ในวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทยเล่มที่ผ่านๆ มา ต้องมีการอ้างอิง (Citation) ไว้ในบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ด้วย

10.ผลงานที่ได้รับตีพิมพ์แล้ว เจ้าของผลงานอย่างน้อย 1 คนต้องสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ : www.tourismtaat.siam.edu

11.ส่งไฟล์บทความต้นฉบับผ่านเว็บไซต์ : www.tourismtaat.siam.edu และทาง Email 
ที่ tourismtaat.info@gmail.com หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 
0-2457-0068 ต่อ 5398


ขั้นตอนการส่งบทความออนไลน์

www.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat


ดาวห์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่            Download


 บทความวิชาการ (Eng)                                              Download


บทความวิชาการ (Thai)                                              Download


 บทความวิจัย (Eng)                                                    Download


 บทความวิจัย (Thai)                                                   Download