วารสารนักวิชาการเล่มที่ 11 ฉบับ 2

 ข่าวสารและกิจกรรม


 

คณะกรรมการคัดเลือกบทความคุณภาพ
ให้กับวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

 

 


 

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสาร

 


 

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
ได้รับการประเมิณคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI
ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 เป็นเวลา 5 ปี (จนถึง 31 ธ.ค. 2562)

 


 

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ACI
ให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX (ACI) 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560