คลังวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

 

ปีที่ 15

ฉบับที่ 2

( ก.ค. - ธ.ค. 63)

ปีที่ 15

ฉบับที่ 1

( ม.ค. - มิ.ย. 63)

ปีที่ 14

ฉบับที่ 2

(ก.ค. - ธ.ค. 62)

ปีที่ 13

ฉบับที่ 2

(ก.ค. - ธ.ค. 61)

ปีที่ 13

ฉบับที่ 2

(ก.ค. - ธ.ค. 61)

ปีที่ 13

ฉบับที่ 1

(ม.ค. - มิ.ย. 61)

ปีที่ 12

ฉบับที่ 2

(ก.ค. - ธ.ค. 60)

ปีที่ 12

ฉบับที่ 1

(ม.ค. - มิ.ย. 60)

ปีที่ 11

ฉบับที่ 2

(ก.ค. - ธ.ค. 59)

 

ปีที่ 11

ฉบับที่ 1

(ม.ค. - มิ.ย. 59)c

ปีที่ 10

ฉบับที่ 2

(ก.ค. - ธ.ค. 58

ปีที่ 10

ฉบับที่ 1

(ม.ค. - มิ.ย. 58)

ปีที่ 9

ฉบับที่ 2

(ก.ค. - ธ.ค. 57)

ปีที่ 9

ฉบับที่ 1

(ม.ค. - มิ.ย. 57)

ปีที่ 8

ฉบับที่ 2

 (ก.ค. - ธ.ค. 56)

ปีที่ 8

ฉบับที่ 1

 (ม.ค. - มิ.ย. 56)

 

 

 

ปีที่ 7

ฉบับที่ 2

 (ก.ค. - ธ.ค. 55)

 

ปีที่ 7

ฉบับที่ 1

 (ม.ค. - มิ.ย. 55)

 

 

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

 

ปีที่ 15

ฉบับที่ 1

( ม.ค. - มิ.ย. 63)

ปีที่ 14

ฉบับที่ 2

(ก.ค. - ธ.ค. 62)

ปีที่ 14

ฉบับที่ 1

(ม.ค. - มิ.ย. 62)

ปีที่ 13

ฉบับที่ 2

(ก.ค. - ธ.ค. 61)

ปีที่ 13

ฉบับที่ 1

(ม.ค. - มิ.ย. 61)

ปีที่ 12

ฉบับที่ 2

(ก.ค. - ธ.ค. 60)

ปีที่ 12

ฉบับที่ 1

(ม.ค. - มิ.ย. 60)

ปีที่ 11

ฉบับที่ 2

(ก.ค. - ธ.ค. 59)

ปีที่ 11

ฉบับที่ 1

(ม.ค. - มิ.ย. 59)

ปีที่ 10

ฉบับที่ 2

(ก.ค. - ธ.ค. 58)

ปีที่ 10

ฉบับที่ 1

(ม.ค. - มิ.ย. 58)

ปีที่ 9

ฉบับที่ 2

(ก.ค. - ธ.ค. 57))

ปีที่ 9

ฉบับที่ 1

(ม.ค. - มิ.ย. 57)

ปีที่ 8

ฉบับที่ 2

 (ก.ค. - ธ.ค. 56)

ปีที่ 8

ฉบับที่ 1

 (ม.ค. - มิ.ย. 56)

ปีที่ 7

ฉบับที่ 2

 (ก.ค. - ธ.ค. 55)

 

 

 

ปีที่ 7

ฉบับที่ 1

(ม.ค. - มิ.ย. 55)

 

   

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
เล่มที่ 15 ฉบับที่ 1

 

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

 


 สารบัญ

 


บทความวิจัย

ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดสตูล

ห้าวหาญ ทวีเส้ง และคณะ

 


องค์ประกอบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในช่วงวินาทีแห่งความประทับใจก่อนตัดสินใจจองโฮมสเตย์ในภาคใต้

กาญจนา เผือกคง และณาตยาณี พรมเมือง

 


สิ่งกระตุ้นและพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวไทยของคนจีน กรณีศึกษาคนจีนในมณฑลเจ้อเจียง

อัครพงศ์ อั้นทอง และคณะ

 


สาเหตุความไม่ปลอดภัยในการท่องเที่ยวอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นพดล นิ่มสุวรรณ และอริสรา บุญรัตน์

 


การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจงานบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ

สุฐะภร จันทรา และวุฒิไกร งามศิริจิตต์

 


การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดจากการท่องเที่ยวแบบจับจ่ายใช้สอยอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร

วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์

 


บทความวิชาการ

การท่องเที่ยววิถีไทยด้วยรถไฟสายวัฒนธรรม

มนชนก จุลสิกขี

 


การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

สยาม อรุณศรีมรกต

 


กลยุทธ์การประกอบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย

ภัทรภร จิรมหาโภคา

 


 

บทบรรณาธิการ

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

 


สารบัญ

 


บทความวิจัย

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดน

คมสิทธิ์  เกียนวัฒนา และกฤติกา  สายณะรัตร์ชัย

 


การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

กันตภณ  แก้วสง่า และคณะ

 


พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กาญจนาวดี  พวงชื่น และแสงสรรค์  ภูมิสถาน

 


แนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยวแบบจับจ่ายใช้สอยอย่างยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน

วัชรวิชญ์  วิยาภรณ์

 


ความต้องการและความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

อรอนงค์  เฉียบแหลม

 


การวิเคราะห์ศักยภาพของตลาดสามชุกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ปฐมพงค์  กุกแก้ว และเอกลักษณ์  สงวนแสง

 

 


ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ณรงค์  พลีรักษ์ และปริญญา  นาคปฐม

 


การพัฒนาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานความหลากหลาย ทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพสำหรับวิสาหกิจชุมชมเพื่อสังคม

จริยา โกเมนต์ และเฉลิมชัยปัญญาดี และคณะ

 


 Barriers in Sustainable Management Practices of Hotel’s Event Venue in Bangkok, Thailand

Sarinya  Sungkatavat and Nadežda Sorokina

 


 

 

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
เล่มที่ 14 ฉบับที่ 2

 

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช


 สารบัญ


 

บทความวิจัย

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหนานมดแดง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

จันทร์จิรา สุขบรรจง  และสมยศ วัฒนากมลชัย


การศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อิสระพงษ์ พลธานี


ความหมายและรูปแบบการให้บริการของ Wellness Tourism ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ศรัญญา กันตะบุตร และคณะ


การศึกษาลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทย 

ชนาธิป โสภณพิมล และจตุภัทร เมฆพายัพ


แนวทางการให้บริการของสายการบินอัลตร้า โลว์คอสต์ในประเทศไทย

อรรถพล ม่วงสวัสดิ์ และดุสิต ศิริสมบัติ


การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจคุณลักษณะทางวิชาชีพที่พึงประสงค์ต่อการปฏิบัติงานการบริการผู้โดยสารภาคพื้นสายการบิน

อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว


แนวทางการพัฒนาเอกลักษณ์และการรับรู้ภาพลักษณ์แบรนด์ประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม

จิราภรณ์ พรมมะหา


Sport Marketing Mix Impact on Intention to Revisit Buriram

Itsra Watjanasoontorn et al


 

บทความวิชาการ

การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยผลที่ตามมาจากแรงกดดันจากการแข่งขันและความท้าทาย

เอกรัตน์ สุวรรณกูล และรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์