วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
เล่มที่ 15 ฉบับที่ 1

 

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

 


 สารบัญ

 


บทความวิจัย

ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดสตูล

ห้าวหาญ ทวีเส้ง และคณะ

 


องค์ประกอบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในช่วงวินาทีแห่งความประทับใจก่อนตัดสินใจจองโฮมสเตย์ในภาคใต้

กาญจนา เผือกคง และณาตยาณี พรมเมือง

 


สิ่งกระตุ้นและพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวไทยของคนจีน กรณีศึกษาคนจีนในมณฑลเจ้อเจียง

อัครพงศ์ อั้นทอง และคณะ

 


สาเหตุความไม่ปลอดภัยในการท่องเที่ยวอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นพดล นิ่มสุวรรณ และอริสรา บุญรัตน์

 


การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจงานบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ

สุฐะภร จันทรา และวุฒิไกร งามศิริจิตต์

 


การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดจากการท่องเที่ยวแบบจับจ่ายใช้สอยอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร

วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์

 


บทความวิชาการ

การท่องเที่ยววิถีไทยด้วยรถไฟสายวัฒนธรรม

มนชนก จุลสิกขี

 


การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

สยาม อรุณศรีมรกต

 


กลยุทธ์การประกอบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย

ภัทรภร จิรมหาโภคา

 


 

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 15 ฉบับ 1