วารสารนักวิชาการเล่มที่ 8 ฉบับที่ 1

 

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา มงคลวนิช Download

 

ปัจจัยรายการอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพการบริการ และปัจจัยทางการ ตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค และความภักดีต่ออาหารปักษ์ใต้ ในเขตอำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       Download

รัตติยา เม่งก่วง 

 

คุณภาพการบริการของธุรกิจนำเที่ยวที่มีต่อความประทับใจของนักท่องเที่ยว ชาวยุโรปในจังหวัดเชียงราย     Download

ณภัทร ทิพย์ศรี 

 

ความคาดหวัง การรับรู้จริง ทัศนคติ ภาพลักษณ์ ความภักดีและพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคในตลาดนํ้าอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม      Download

สุรีพร ณ บางช้าง

 

ECO TOURISM ETHICS: ANTHROPOCENTRIC OR ECO CENTRISM   Download

Nantira Pookhao

 

ผลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ประกอบการต่อคุณภาพสัมพันธภาพระหว่าง ผู้ประกอบการกับผู้บริโภคในธุรกิจสปาขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต กรุงเทพมหานคร     Download

ปิยะพร สมบัติ ธำรงสินถาวร ไทยสรวง

 

แนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมระดับ 4 ดาวเครือภายในประเทศ ในเขตเมืองพัทยา  Download

ธัญพรนภัส แฟงสม

 

ความสำคัญและกิจกรรมสื่อสารเรียนรู้จากการท่องเที่ยว “อาหาร” สำหรับนักท่อง เที่ยวกลุ่มตลาดผู้หญิงชาวต่างประเทศของไทย  Download

ผศ.ดร. พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ 

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 8 ฉบับ 1