ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

1.       ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ           สุขสวัสดิ์                    มหาวิทยาลัยสยาม

2.       ศ.ดร.ทวีป                      ศิริรัศมี                     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3.       ศ.ดร.นำชัย                     ทนุผล                      มหาวิทยาลัยศิลปากร

4.       ศ.ดร.สมทรง                   บุรุษพัฒน์                  มหาวิทยาลัยมหิดล

5.       ศ.ดร.คณิต                      เขียววิชัย                   มหาวิทยาลัยศิลปากร

6.       ศ.ดร.สิริมนพร                 สุริยะวงศ์ไพศาล           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.       ศ.ดร.นรินทร์                   สังข์รักษา                   มหาวิทยาลัยศิลปากร

8.       รศ.ดร.บงกช                   งามสม ฤทธิชัยนุวัฒน์     มหาวิทยาลัยสยาม

9.       รศ.ดร.ธนวดี                   บุญลือ                       นักวิชาการอิสระ

10.   รศ.ดร.สุทธินันทน์             พรหมสุวรรณ               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

11.   รศ.ดร.วีระพล                  ทองมา                      มหาวิทยาลัยแม่โจ้

12.   รศ.ดร.อรกัญญา               กันธะชัย                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

13.   รศ.ดร.ภคพล                   อนุฤทธิ์                     มหาวิทยาลัยสยาม

14.   รศ.ดร.อัศวิน                   แสงพิกุล                    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

15.   ผศ.รท.หญิง ดร.เกิดศิริ       เจริญวิศาล                 มหาวิทยาลัยศิลปากร

16.   ผศ.ดร.ชลลดา                 มงคลวนิช                  มหาวิทยาลัยสยาม

17.   ผศ.ดร.ชมพูนุท                โมราชาติ                   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

18.   ผศ.ดร.นานา                   ศรีธรรมศักดิ์               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

19.   ผศ.ดร.บุษบา                  สิทธิการ                    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

20.   ผศ.ดร.เปรมฤดี                ชอบผล                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21.   ผศ.ดร.วรรณา                 ศิลปอาชา                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

22.   ผศ.ดร.สมยศ                  วัฒนากมลชัย              มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

23.   ผศ.ดร.ณารีญา                วีระกิจ                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

24.   ผศ.ดร.พิมพ์มาดา             วิชาศิลป์                    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

25.   ผศ.ดร.รักษ์พงศ์               วงศาโรจน์                  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

26.   ผศ.ดร.สุดสันต์                สุทธิพิศาล                  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

27.   ผศ.ดร.ดลฤทัย                โกวรรธนะกุล               มหาวิทยาลัยขอนแก่น

28.   ดร.วีรเดช                      พันธ์วิศวาส                 มหาวิทยาลัยมหิดล

29.   ดร.สุพัชรจิต                   จิตประไพ                   วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

30.   ดร.ภารดี                       ยโสธรศรีกุล                นักวิชาการอิสระ

31.   ดร.อรรถวิท                    ศิลาน้อย                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

32.   ดร.โฉมยง                      โต๊ะทอง                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

33.   ดร.ปรเมษฐ์                    บุญนำศิริกิจ                มหาวิทยาลัยรามคำแหง

34.   ดร.วารัชต์                      มัธยมบุรุษ                  มหาวิทยาลัยพะเยา

35.   ดร.สุชาดา                      เจริญพันธุ์ศิริกุล           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

36.   ดร.ณัฐพงศ์                     โชติกเสถียร                มหาวิทยาลัยรังสิต

37.   ดร.สุรพิชย์                     พรหมสิทธิ์                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

38.   ดร.สมยศ                       โอ่งเคลือบ                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

39.   ดร.พยัต                        วุฒิรงค์                      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

40.   Assoc.Prof.Dr. Ruhet      Genc                       Istanbul Bilgi University

41.   Prof.Dr.Ching-Hsu          Huang                     National Pingtung University of Science and Technology

42.   Prof.Dr. Vikneswaran      Nair                        Taylor’s University

43.   Dr.Andy                       Nazarechuk              University of La Verne, California

44.   Mr.Paul                       Gomes                    Siam University

You are here: Home ผู้เชี่ยวชาญ