วารสารนักวิชาการเล่มที่ 9 ฉบับที่ 1

 

 กองบรรณาธิการ  Download

 

บทบรรณาธิการ    Download

ชลลดา มงคลวนิช    

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ในจังหวัด อุบลราชธานี   Download

นายภีม พรประเสริฐ 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) : ศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ฝ่ายไทย     Download

ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร 

 

การพัฒนาความสอดคล้องของมาตรฐานธุรกิจท่องเที่ยวไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน    Download

อ.ณรงค์ศักดิ์ จิตณรงค์รัตน์

 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่นักศึกษา ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในธุรกิจบริการ   Download

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: การเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวไทย   Download

ดร.ฐิติศักดิ์ เวชกามา 

 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อประกอบพิธีฮัจย์ในประเทศไทย   Download

อ.มาโนช พรหมปัญโญ

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 9 ฉบับ 1