วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
(ม.ค. - มิ.ย. 62)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
(ก.ค. - ธ.ค. 61)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
(ม.ค. - มิ.ย. 61)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(ก.ค. - ธ.ค. 60)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
(ม.ค. - มิ.ย. 60)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
(ก.ค. - ธ.ค. 59)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
(ม.ค. - มิ.ย. 59)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
(ก.ค. - ธ.ค. 58)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(ม.ค. - มิ.ย. 58)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
(ก.ค. - ธ.ค. 57)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
(ม.ค. - มิ.ย. 57)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
(ก.ค. - ธ.ค. 56)
 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(ม.ค. - มิ.ย. 56)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(ก.ค. - ธ.ค. 55)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(ม.ค. - มิ.ย. 55)
 

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 8 ฉบับ 2 Uncategorised วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย