สมัครสมาชิก

สมาชิกของสมาคมมี 4 ประเภท คือ

1.) สมาชิกสามัญ  คือ  อาจารย์ผู้สอน  นักวิจัย  ผู้บริหาร  นักวางแผน นักวิชาการ  หน่วยงาน  หรือองค์กร ในสาขาการท่องเที่ยว การบริการ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการบริหารของสมาคมรับรอง
2.) สมาชิกวิสามัญ คือ บุคคลหรือองค์กรที่สนใจเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) ที่คณะกรรมการบริหารของสมาคมรับรอง
3.) สมาชิกสมทบ คือ นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่คณะกรรมการบริหารของสมาคมรับรอง
4.) สมาชิกกิตติมศักดิ์  คือ ผู้ที่คณะกรรมการบริหารของสมาคมมีมติเชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์


สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
2.) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
3.) ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
4.) ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลจนถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ ต้องโทษจำคุก ยกเว้น ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าวจะต้องไม่เป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น.


ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังต่อไปนี้

1. ประเภทตลอดชีพ
2. ประเภทรายปี(Activate)
3. รายปี(หมดอายุ)

You are here: Home สมัครสมาชิกสมาคม