วารสารนักวิชาการเล่มที่ 7 ฉบับที่ 1

 

บทบรรณาธิการ  Downlond

รศ.มนัส ชัยสวัสดิ์ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวขับเคลื่อนความผูกพันและความผูกพันของพนักงานโรงแรมอิสระใน จังหวัดภูเก็ต   Downlond

นารี วีระกิจ, อาณัติชัย นิลศิริ

 

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความท้าทายต่อหลักสูตรการท่องเที่ยวและการผลิต บุคลากรของประเทศกัมพูชา   Downlond

อารีย์ ถิรสัตยาพิทักษ์ 

 

Travel Motivations of Thai Tourists during Economic Recession     Downlond

BONGKOSH N. RITTICHAINUWAT, GOUTAM CHAKRABORTY

 

การท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบเพื่อสร้างการเรียนรู้ ผ่านการสื่อความหมายสำหรับนักท่องเที่ยว สูงอายุชาวยุโรป  Downlond

ราณี อิสิชัยกุล, ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ 

 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ: กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  Downlond

วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในธุรกิจบริการตามระบบสหกิจศึกษา     Downlond

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช 

 

บทความทางวิชาการ

จาก... เวลาว่างแบบ “ผู้หญิง”สู่...หลากหลายมิติแห่งการท่องเที่ยว      Downlond

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 7 ฉบับ 1