วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
เล่มที่ 14 ฉบับที่ 2

 

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช


 สารบัญ


 

บทความวิจัย

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหนานมดแดง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

จันทร์จิรา สุขบรรจง  และสมยศ วัฒนากมลชัย


การศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อิสระพงษ์ พลธานี


ความหมายและรูปแบบการให้บริการของ Wellness Tourism ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ศรัญญา กันตะบุตร และคณะ


การศึกษาลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทย 

ชนาธิป โสภณพิมล และจตุภัทร เมฆพายัพ


แนวทางการให้บริการของสายการบินอัลตร้า โลว์คอสต์ในประเทศไทย

อรรถพล ม่วงสวัสดิ์ และดุสิต ศิริสมบัติ


การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจคุณลักษณะทางวิชาชีพที่พึงประสงค์ต่อการปฏิบัติงานการบริการผู้โดยสารภาคพื้นสายการบิน

อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว


แนวทางการพัฒนาเอกลักษณ์และการรับรู้ภาพลักษณ์แบรนด์ประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม

จิราภรณ์ พรมมะหา


Sport Marketing Mix Impact on Intention to Revisit Buriram

Itsra Watjanasoontorn et al


 

บทความวิชาการ

การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยผลที่ตามมาจากแรงกดดันจากการแข่งขันและความท้าทาย

เอกรัตน์ สุวรรณกูล และรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 14 ฉบับ 2