วารสารนักวิชาการเล่มที่ 13 ฉบับ 1

บรรณาธิการ

ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช                                                                                        ดาวห์โหลดไฟล์


สารบัญ                                                                                                                 ดาวห์โหลดไฟล์


 บทความวิจัย

ปัจจัยที่สำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม          ดาวห์โหลดไฟล์

          พรหมภัสสร   ชุณหบุญญทิพย์ 


การศึกษาพฤติกรรมในการทำงานและทักษะผู้นำของมัคคุเทศก์อาชีพในประเทศไทย    ดาวห์โหลดไฟล์

          จรินทร์   ฟักประไพ และปรีดา   ไชยา


การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อตลาดน้ำตลิ่งชัน                              ดาวห์โหลดไฟล์

          นานา   ศรีธรรมศักดิ์


การสำรวจมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา       ดาวห์โหลดไฟล์
จังหวัดสระแก้ว

          ประยูร   ดาศรี และกนกกานต์   แก้วนุช


Corporate Social Responsibility (CSR)                                                                     ดาวห์โหลดไฟล์
Communication Element of MICE Industry in Thailand

          Pornchanok   Pongtongmuang et al.


Market Potential Analysis of E-Rental Business for Travel Equipments in Thailand ดาวห์โหลดไฟล์

          Kornparn   Khormun, Supatcharajit   Jitpraphai


 บทความวิชาการ

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว                                                                        ดาวห์โหลดไฟล์

          ดนัย   บวรเกียรติกุล


การจัดการการท่องเที่ยวทัศนศึกษาสำหรับเยาวชน                                                         ดาวห์โหลดไฟล์

          คมสิทธิ์   เกียนวัฒนา และกฤติกา   สายณะรัตร์ชัย  

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 13 ฉบับ 1