วารสารนักวิชาการเล่มที่ 11 ฉบับ 1

 

กองบรรณาธิการ                             Download


บทบรรณาธิการ                               Download

ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช  


สารบัญ                                         Download


บทความวิจัย

การปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อการสื่อความหมายการท่องเที่ยวไทย                 Download

       วนิดา อ่อนละมัย และสุดสันต์ สุทธิพิศาล


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานบริการส่วนหน้า         Download

ในโรงแรม 5 ดาว กรุงเทพมหานคร

       วสันต์ กานต์วรรัตน์


ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ชายหาดบนเกาะภูเก็ต         Download

       พิสิทธิ์ ตันติพิสิฐกุล


ผลกระทบของคุณภาพชีวิตการทำงานและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจต่อความผูกพัน         Download

ต่อองค์การของพนักงาน : กรณีศึกษาโรงแรมเซ็นทารา จังหวัดขอนแก่น

       เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ) และณัฐพงษ์ มาศจิราภา


มิติทางด้านวัฒนธรรมกับการแสดงความคิดเห็นต่อโรงแรมที่เข้าพักในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย           Download

ทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายที่พักออนไลน์ของลูกค้าชาวไทยและชาติอื่นๆ

       สิญาธร ขุนอ่อน


ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ในจังหวัดปทุมธานี             Download

       มธุรา สวนศรี


บทความทางวิชาการ

ประเทศไทยเรียนรู้อะไรได้บ้าง : ถอดบทเรียนกรณีศึกษาการพัฒนาและการจัดการ               Download

การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเล เกาะสิปาดัน (Sipadan Island)

ประเทศมาเลเซีย

       พิสิทธิ์ ตันติพิสิฐกุล

You are here: Home คลังวารสาร วารสารนักวิชาการเล่มที่ 11 ฉบับ 1