tourismtaat

กองบรรณาธิการ                             Download


บทบรรณาธิการ                               Download

ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช  


สารบัญ                                         Download


บทความวิจัย

การศึกษาตัวบ่งชี้ในการจัดการฝึกอบรมผู้ประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ ของสถาบันการศึกษา             Download

ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ตามกรอบแห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์     

       เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ และคณะ


การท่องเที่ยว : แม่น้ำตะนาวศรี เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา                                 Download            

       ดนุพล แสงนาค  อัญชิษฐา ภูอุดม และคณะ


ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ :              Download

กรณีศึกษาตลาดคลองสวนร้อยปี อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

       พัชรินทร์ จึงประวัติ


แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมไมซ์ กรณีศึกษา : สถานที่จัดงาน             Download

ประเภทโรงแรม

       ชลลดา มงคลวนิช และรัตนาภรณ์ ชาติวงศ์


Quality Management Affecting the Business Performance of Tourism in                          Download

Chiang Rai Province.

       Nongnout Kanthachai.


Effects of Frequency of Viewing Korean Film on Preference for Korea and                       Download

Intention to Visit Korea.

       Walaiporn Rewtrakunphaiboon.


On the Edge of Thai Society toward Tourism Employment                                               Download

       Kanokkarn Kaewnuch


 

กองบรรณาธิการ                             Download


บทบรรณาธิการ                               Download

ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช  


สารบัญ                                         Download


บทความวิจัย

ผลกระทบของตัวแปรส่งผ่านระหว่างคุณภาพของการจัดกิจกรรมถนนคนเดินและ             Download

ความประทับใจของนักท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย            

       หทัยกานต์ วงศ์บุราณ และศักรินทร์ นนทพจน์


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา         Download            

       เมธาวี ว่องกิจ  เกศิรินทร์ แก้วสุวรรณ์ และคณะ


การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ : กรณีศึกษาตำบลคลองเขื่อน             Download

จังหวัดฉะเชิงเทรา

       ครรชิต มาละโภชน์ และทักษินาฎ สมบูรณ์


ปัจจัยด้านประสบการณ์และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว             Download

ชาวต่างชาติด้านสารสนเทศอาหารไทยเพื่อการท่องเที่ยวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

       น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี


การพัฒนารูปแบบและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว             Download

เชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

       มาลิณี ศรีไมตรี


Aspects of Image Decision Process : Elite Chinese Tourists’ Thailand Revisitation             Download

       Pawida Tanathantawee, Siwarat Na Pathum et al.


บทความทางวิชาการ

Slow Tourism                                 Download

       Juthathip Sutthitep

 

กองบรรณาธิการ                              Download


บทบรรณาธิการ                               Download

ชลลดา มงคลวนิช  


สารบัญ                                         Download


ทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม                 Download

กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา            

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช และรัตนาภรณ์ ชาติวงศ์


แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนของ                Download

ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ธนัชชา ฤทธิ์เดช


กลยุทธ์การนำเสนอสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในวันแห่งความรักของ             Download

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

อรวี บุนนาค


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว          Download

ในการเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาสวนสละอาทิตย์

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.ละเอียด ศิลาน้อย และดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์


การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงราย           Download

ณภัทร ทิพย์ศรี ขจีโฉม เจียตระกูล และคณะ


แนวทางการจัดการเพื่อความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน้ำตลิ่งชัน            Download

กรุงเทพมหานคร

โกมล เย็นเปี่ยม


บทความทางวิชาการ

กลยุทธ์ระดับองค์กรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลการแพทย์                Download

แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท

ชนัญชิดา อนุชาติ และฐิรชญา มณีเนตร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ                             Download


บทบรรณาธิการ                               Download

ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช  


สารบัญ                                         Download


บทความวิจัย

การปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อการสื่อความหมายการท่องเที่ยวไทย                 Download

       วนิดา อ่อนละมัย และสุดสันต์ สุทธิพิศาล


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานบริการส่วนหน้า         Download

ในโรงแรม 5 ดาว กรุงเทพมหานคร

       วสันต์ กานต์วรรัตน์


ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ชายหาดบนเกาะภูเก็ต         Download

       พิสิทธิ์ ตันติพิสิฐกุล


ผลกระทบของคุณภาพชีวิตการทำงานและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจต่อความผูกพัน         Download

ต่อองค์การของพนักงาน : กรณีศึกษาโรงแรมเซ็นทารา จังหวัดขอนแก่น

       เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ) และณัฐพงษ์ มาศจิราภา


มิติทางด้านวัฒนธรรมกับการแสดงความคิดเห็นต่อโรงแรมที่เข้าพักในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย           Download

ทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายที่พักออนไลน์ของลูกค้าชาวไทยและชาติอื่นๆ

       สิญาธร ขุนอ่อน


ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ในจังหวัดปทุมธานี             Download

       มธุรา สวนศรี


บทความทางวิชาการ

ประเทศไทยเรียนรู้อะไรได้บ้าง : ถอดบทเรียนกรณีศึกษาการพัฒนาและการจัดการ               Download

การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเล เกาะสิปาดัน (Sipadan Island)

ประเทศมาเลเซีย

       พิสิทธิ์ ตันติพิสิฐกุล

 

 กองบรรณาธิการ  Download

 

บทบรรณาธิการ    Download

ชลลดา มงคลวนิช    

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ในจังหวัด อุบลราชธานี   Download

นายภีม พรประเสริฐ 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) : ศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ฝ่ายไทย     Download

ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร 

 

การพัฒนาความสอดคล้องของมาตรฐานธุรกิจท่องเที่ยวไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน    Download

อ.ณรงค์ศักดิ์ จิตณรงค์รัตน์

 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่นักศึกษา ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในธุรกิจบริการ   Download

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: การเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวไทย   Download

ดร.ฐิติศักดิ์ เวชกามา 

 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อประกอบพิธีฮัจย์ในประเทศไทย   Download

อ.มาโนช พรหมปัญโญ