กองบรรณาธิการวารสาร

 

ที่ปรึกษา

อาจารย์เสรี                วังส์ไพจิตร                 มหาวิทยาลัยรังสิต

ศ.ดร.ทวีป                  ศิริรัศมี                     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.ชลลดา              มงคลวนิช                  มหาวิทยาลัยสยาม

กองบรรณาธิการ

ผศ.ดร.นานา               ศรีธรรมศักดิ์               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผศ.ดร.พิมพ์มาดา          วิชาศิลป์                   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.ปรเมษฐ์                บุญนำศิริกิจ               มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร.สุพัชรจิต                จิตประไพ                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.วีรเดช                  พันธ์วิศวาส                มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.นันทิรา                 ภูขาว สนใจ                มหาวิทยาลัยสยาม

อาจารย์ณัฐสินี             ชินธนภูมิไพศาล           วิทยาลัยดุสิตธานี

ฝ่ายจัดการ และเลขานุการ

ดร.กฤป                    จุระกะนิตย์  

อาจารย์ปัญจมา           เปมะโยธิน           

อาจารย์ยุวริน              ศรีปาน              

นายพิริยะ                  วิริยะสถาพร             

ฝ่ายพิสูจน์อักษร

อาจารย์ศุภัตรา            ฮวบเจริญ           

อาจารย์นันทินี             ทองอร              

อาจารย์ภัทรภร            จิรมหาโภคา         

นางสาวสุภาวดี            สอนชา

ฝ่ายจัดทำรูปเล่ม

นางสาวโศพิฐฐา           นพคุณ               

นางสาวศิริรัตน์            แสนโบราณ

จัดทำโดย

สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)

Tourism Academic Association of Thailand

มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19 ชั้น 18

เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 0-2457-0068 ต่อ 5398, 5211      

โทรสาร 0-2868-4842 และ 0-2868-4351

เว็บไซต์: tourismtaat.siam.edu

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.