กองบรรณาธิการวารสาร

 

เจ้าของ

สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)

ที่ปรึกษา

อาจารย์เสรี                วังส์ไพจิตร                 มหาวิทยาลัยรังสิต

ศ.ดร.ทวีป                  ศิริรัศมี                     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.ชลลดา              มงคลวนิช                  มหาวิทยาลัยสยาม

กองบรรณาธิการ

ผศ.ดร.นานา               ศรีธรรมศักดิ์               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผศ.ดร.พิมพ์มาดา         วิชาศิลป์                    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.วรรณา             ศิลปอาชา                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร.ปรเมษฐ์                บุญนำศิริกิจ               มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร.สุพัชรจิต               จิตประไพ                  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ดร.วีรเดช                  พันธ์วิศวาส                มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.นันทิรา                 ภูขาว สนใจ                มหาวิทยาลัยสยาม

ฝ่ายจัดการ และเลขานุการกองบรรณาธิการ

ดร.กฤป                    จุระกะนิตย์  

อาจารย์ปัญจมา           เปมะโยธิน           

อาจารย์ยุวริน              ศรีปาน              

นายพิริยะ                  วิริยะสถาพร

ฝ่ายจัดทำรูปเล่ม

นางสาวโศพิฐฐา           นพคุณ               

นายอมร                    มะลิวัลย์         

ฝ่ายพิสูจน์อักษร

อาจารย์ศุภัตรา            ฮวบเจริญ                        

อาจารย์ภัทรภร            จิรมหาโภคา         

นางสาวสุภาวดี            สอนชา

Mr. Paul                   Gomes

กำหนดการเผยแพร่

 

ปีละ 2 ฉบับ  ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน  และฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

ผู้ประสานงานเผยแพร่

นางสาว โศพิฐฐา   นพคุณ

 

จัดทำโดย

สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)

Tourism Academic Association of Thailand

มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19 ชั้น 18

เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 0-2457-0068 ต่อ 5398, 5211      

โทรสาร 0-2868-4842 และ 0-2868-4351

เว็บไซต์: tourismtaat.siam.edu

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.